Chuyến đi Hòn Dấu – Hải Phòng

Thông báo v/v sử dụng dịch vụ tắm
Tháng Năm 29, 2015
Buổi dã ngoại Hòn Dấu – Hải Phòng của trung tâm yoga Hương Anh
Tháng Năm 31, 2015

Cảm ơn tất cả Quý hội viên!
Một chuyến đi đáng nhớ.

1

Hòn Dấu – Hải Phòng

 

2

Hòn Dấu – Hải Phòng

3

Hòn Dấu – Hải Phòng

4

Hòn Dấu – Hải Phòng

6

Hòn Dấu – Hải Phòng

7

Hòn Dấu – Hải Phòng

8

Hòn Dấu – Hải Phòng

9

Hòn Dấu – Hải Phòng

10

Hòn Dấu – Hải Phòng

11

Hòn Dấu – Hải Phòng

12

Hòn Dấu – Hải Phòng

13 - Copy

Hòn Dấu – Hải Phòng

13

Hòn Dấu – Hải Phòng

14

Hòn Dấu – Hải Phòng

15

Hòn Dấu – Hải Phòng

16

Hòn Dấu – Hải Phòng

17

Hòn Dấu – Hải Phòng

18

Hòn Dấu – Hải Phòng

Đo chỉ số BMI